Game Kim Dung Quần Hiệp
Game Khổng Minh Truyện
Game Đại Minh Chủ
Game Ngạo Kiếm
Lựa chọn giá trị thanh toán
Tỷ lệ quy đổi: 1000 VND = 1 Scoin
Lưu ý: Bạn sẽ được khuyến mại thêm 3% giá trị thanh toán.
Ví dụ: Nếu nạp 100 000 VND (Quy đổi ra Scoin), bạn sẽ nhận được thêm 3 Scoin (tương ứng 3%).
Tổng số Scoin nhận được sẽ là 103 Scoin
Các thẻ ngân hàng được hỗ trợ
Tỷ lệ quy đổi: 1000 VND = 1 Scoin
Lưu ý: Nếu bạn nhập sai mã thẻ/seri 3 lần liên tiếp, bạn sẽ không thể nạp Scoin bằng hình thức này trong vòng 24h tiếp theo.