Game Kim Dung Quần Hiệp
Game Đại Minh Chủ
Game Ngạo Kiếm
Lựa chọn giá trị thanh toán
Tỷ lệ quy đổi: 1000 VND = 1 SohaCoin
Các thẻ ngân hàng được hỗ trợ
Tỷ lệ quy đổi: 1000 VND = 1 SohaCoin
Lưu ý: Nếu bạn nhập sai mã thẻ/seri 3 lần liên tiếp, bạn sẽ không thể nạp SohaCoin bằng hình thức này trong vòng 24h tiếp theo.